1. WIE WIJ ZIJN

1.1 "Wij", "ons" of "onze" betekent ADDAX MOTORS NV. Wij worden beschouwd als de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website.

1.2 Dit privacybeleid heeft uitsluitend tot doel u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website.

1.3 Onze website, https://www.addaxmotors.com/ is eigendom van en wordt beheerd door ADDAX MOTORS NV, met maatschappelijke zetel te KLEINE TAPUITSTRAAT 18, 8540 DEERLIJK, BELGIE met ondernemingsnummer BE 0637 770 347. De website wordt gehost door DIGITAL PULSE NV, NIJVERHEIDSKAAI 3 BUS 0011, 8500 KORTRIJK, BELGIE met ondernemingsnummer BE 0704 609 483. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar artikel 5 van deze Privacy Policy.

1.4 Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij dit privacybeleid ontwikkeld om u meer informatie te geven over het verzamelen, communiceren, overdragen en gebruiken ("verwerken") van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsmede om u meer informatie te geven over uw rechten. Wij verzoeken u daarom dit privacybeleid door te lezen.

1.5 Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacybeleid of de verwerking van uw Persoonsgegevens, of indien u een verzoek wenst in te dienen overeenkomstig artikel 4, kunt u op één van de volgende manieren contact met ons opnemen

(a) Per e-mail: naar info@addaxmotors.com, ter attentie van de Privacy Officer / Data Protection Officer;

(b) Per post: aan Addax Motors NV, Kleine Tapuitstraat 18, B-8540 Deerlijk.

1.6 Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 9 augustus 2021.

2. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN VERZAMELEN

2.1. Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificatoren (zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, enz.) die kunnen worden gebruikt om een natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren.

2.2 De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden voor de volgende doeleinden verzameld:

(a) Indien u gebruik maakt van een contactformulier op onze website, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw verzoek te reageren, hetzij per e-mail, per post of per telefoon. Uw e-mailadres zal ook worden opgenomen in onze database met het oog op het verzenden van onze nieuwsbrief en om u informatie te verstrekken over evenementen, seminars, enz.

(b) Indien u een profiel aanmaakt op onze website of ons transactiegegevens verstrekt, verzamelen wij uw persoonsgegevens met het oog op het opslaan van deze informatie, het verrichten van een betaling voor de aankoop van goederen en/of diensten, het aanbieden van onze diensten en om ons in staat te stellen uw bestellingen te verzenden of contact met u op te nemen.

(c) Indien u zich abonneert op de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te zenden. Daarnaast kunnen wij u op de hoogte houden van evenementen, seminars e.d. die wij organiseren en die voor u interessant kunnen zijn.

(d) Wij verwerken uw persoonsgegevens om de website te ondersteunen en uw gebruikerservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het bewaken van de veiligheid, beschikbaarheid, (prestatie), kracht en gezondheid van onze website.

(e) Wij verwerken uw persoonsgegevens om de rechten die ons op grond van de toepasselijke wetgeving zijn toegekend af te dwingen of na te leven (zoals het verdedigen tegen juridische claims) wanneer dit noodzakelijk is. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan onze verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving.

2.3 Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

(a)Contactgegevens: Als u het contactformulier gebruikt, wordt u gevraagd de volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en persoonlijke gegevens die u zelf invult in het vrije vak (vul alstublieft geen gevoelige informatie in zoals gezondheidsinformatie, informatie met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers). Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt.

(b)Nieuwsbrief: Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd uw e-mailadres op te geven. Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt.

(c)Informatie over het gebruik: Wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website: IP-adres, apparaat-ID en -type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw bezoek. Deze informatie kan worden samengevoegd en kan ons helpen nuttige informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Indien dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet identificeerbaar is naar u als natuurlijke persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder dit Privacybeleid. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de website.

2.4 De rechtsgrondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw toestemming en/of gerechtvaardigd belang of algemeen belang.

2.5 Indien de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming is, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond vóór de intrekking van uw toestemming.

2.6 Indien de rechtsgrondslag voor de verwerking ons gerechtvaardigd belang of algemeen belang is, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking zoals uiteengezet in sectie 4 van dit Privacybeleid.

2.7 Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die zijn uiteengezet in artikel 2.2.

3. BEWAREN EN VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

3.1 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om een specifiek doel te bereiken. Aangezien het echter niet mogelijk is vooraf een termijn vast te stellen, zal de termijn als volgt worden vastgesteld:

(a) Zolang er interactie kan worden aangetoond tussen u en ADDAX MOTORS (of een van de aan haar gelieerde entiteiten), zullen de gegevens worden bewaard.

(b) Op het moment dat er geen interactie meer is, worden uw persoonsgegevens nog twee jaar bewaard.

3.2 Indien u uw toestemming intrekt of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dit bezwaar wordt gehandhaafd, zullen wij uw persoonsgegevens wissen. Wij zullen echter de persoonsgegevens bewaren die nodig zijn om uw voorkeur in de toekomst te respecteren.

3.3 Wij hebben evenwel het recht uw persoonsgegevens te bewaren indien dit noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te komen, om een rechtsvordering in te stellen of ons tegen een dergelijke vordering te verweren, of om redenen van bewijsvoering.

4. UW RECHTEN ALS INDIVIDU

4.1 Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij hebben getracht ze voor u op een duidelijke en leesbare manier samen te vatten.

4.2 Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons een schriftelijk verzoek te sturen in overeenstemming met artikel 1 van dit Privacybeleid. Wij zullen trachten om zonder onredelijke vertraging en in ieder geval binnen een periode van één maand na ontvangst op uw verzoek te reageren. Indien wij niet in staat zijn om binnen de voornoemde periode van één maand te antwoorden en deze periode wensen te verlengen, of indien wij niet aan uw verzoek zullen voldoen, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Recht op inzage

4.3 Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u recht op toegang tot uw persoonsgegevens en tot bepaalde aanvullende informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid.

4.4 U hebt het recht om van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen. De eerste kopie zal u gratis worden verstrekt, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding te vragen indien u meerdere kopieën aanvraagt.

Recht op rectificatie

4.5 Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te verzoeken deze te corrigeren of - rekening houdend met de doeleinden van de verwerking - aan te vullen.

Recht op wissen/verwijderen van gegevens

4.6 Indien een van de volgende gevallen van toepassing is, heeft u het recht om - zonder onredelijke vertraging - de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

(a) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;

(b) u uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt en er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

(c) Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

(d) Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de EU-wetgeving of de Belgische wetgeving;

4.7 Er zijn bepaalde uitzonderingen op het recht om gegevens te wissen. Deze uitzonderingen zijn onder meer wanneer verwerking noodzakelijk is

(a) Voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;

(b) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;

(c) voor archivering in het algemeen belang, of voor statistische doeleinden;

(d) om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of,

(e) voor de vaststelling, de uitoefening of de handhaving van rechtsvorderingen.

Recht op beperking van de verwerking

4.8 U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (wat betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en slechts voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien een van de volgende gevallen van toepassing is:

(a) U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

(b) De verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

(c) Wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen; of,

(d) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan de uwe.

4.9 Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen wij deze nog steeds verwerken, maar alleen:

(a) Met uw toestemming;

(b) voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;

(c) om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen; of,

(d) om redenen van openbaar belang.

4.10 U wordt op de hoogte gebracht voordat wij de beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit

4.11 Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd en de verwerking met geautomatiseerde middelen geschiedt, heeft u het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm te ontvangen. Dit recht is echter niet van toepassing voor zover dit een inbreuk zou vormen op de rechten en vrijheden van anderen.

4.12 U hebt ook het recht om ons uw persoonsgegevens rechtstreeks te laten overdragen aan een ander bedrijf, indien dit technisch mogelijk is.

Recht op bezwaar

4.13 U heeft het recht om te allen tijde - op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie - bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

(a) De uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is toegekend;

(b) De bescherming van onze legitieme belangen of die van een derde partij.

4.14 Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van u.

4.15 Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, ongeacht of dit een eerste dan wel een verdere verwerking betreft, hebt u het recht om te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op direct marketing. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel stopzetten.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit


4.16 Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kunt u een klacht indienen bij de Privacycommissie, Peinturestraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be),https://www.privacycommission.be/nl/contact.

5. VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

5.1 Om onze website te kunnen aanbieden, werken wij samen met dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slaan. Wij maken gebruik van de volgende dienstverleners:

(a) Hosted Power BVBA (hosting provider);

(b) Digitale puls NV

(c) Pixel & Tonic (Craft CMS);

5.2 Indien u een klant van ons bent, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers met wie wij een contract hebben gesloten om u diensten aan te bieden. Indien u een leverancier van ons bent, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan onze klanten om contact met u op te nemen.

5.3 Het kan zijn dat wij toegang tot uw gegevens moeten verlenen voor wettelijke doeleinden. In dat geval zijn wij verplicht daaraan te voldoen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon.

5.4 Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Onze website maakt echter gebruik van social media plugins die u in staat stellen om te linken naar onze social media kanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw social media kanalen. Deze sociale mediakanalen zijn (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en YouTube). Als u op een dergelijke link klikt, kunnen de voornoemde sociale mediapartners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens met betrekking tot uw profiel.

5.5 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze sociale mediapartners uw persoonsgegevens gebruiken. In dat geval treden zij op als gegevensbeheerder. Ter informatie vermelden wij hieronder de relevante links (hoewel deze van tijd tot tijd kunnen veranderen):

Facebook: http://facebook.com/about/priv...;

Instagram: https://help.instagram.com/155...;

LinkedIn: http://linkedin.com/legal/priv...;

Twitter: http://twitter.com/privacy;

Google+: https://www.google.com/intl/en...;

Vimeo: https://vimeo.com/privacy;

Pinterest: http://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en.

6. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1 Er vindt geen overdracht van persoonsgegevens plaats buiten de Europese Economische Ruimte.

7. COOKIES

7.1 Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

8. veranderingen aan de privacy policy

8.1 Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de website.